zPanel Linux

Free and Open source Hosting Control Panel

Phiên bản 7.5.1 | 12.2.2021

Cập nhật định kỳ

Demo Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: CentOS/Ubuntu

RAM: Tối thiểu 512MB

...

Sao chép dòng lệnh
Centos: yum install -y wget && wget -O install.sh http://zpanel.us/install.sh && sh install.sh
Ubuntu: wget -O install.sh http://zpanel.us/install.sh && sudo bash install.sh

Tính năng nổi bật

  • Dễ dàng cài đặt
  • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP
  • Thư viện online
  • Thích hợp nhiều HĐH
  • Cộng đồng đông đảo*
  • ...và hơn thế!

Nền tảng hoạt động

Hỗ trợ đa nền tảng